Login

Middle Class Vietnamese Men Interested in Penpals

Review your matches for free
Access to advanced messaging features
Trusted site backed by Cupid Media
Vietnamese Dating

/

Single Western Men

/

Vietnamese

/

Penpals

/

Income

/

Middle Class

1 - 35 of 100
Don
36 District 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Female 18 - 41
Mark
51 District 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Female 18 - 33
Tôi yêu cuộc sống, đặc biệt là nhảy múa. Tôi có một doanh nghiệp Internet và tôi cũng là một nhà tư vấn kỹ năng lãnh đạo giảng dạy trên thế giới. Giữa lớp học của tôi, tôi có thể sống bất cứ nơi nào tôi muốn trên thế giới trong khi tôi làm việc trên Internet kinh doanh của tôi. Trong năm qua, tôi đã dạy nhiều nhất ở châu Á, và cũng có một số ở châu Âu và Mỹ. Tôi đã dành khoảng một phần ba thời gian của tôi ở châu Á, một phần ba thời gian của tôi ở Mỹ, và một phần ba thời gian của tôi ở Nam Mỹ. Tôi thích đi du lịch, đặc biệt là gặp gỡ những người mới, khám phá các nền văn hóa mới và có kinh nghiệm mới. Tôi sinh ra ở Anh, nhưng tôi sống ở Mỹ vài năm trước khi tôi bắt đầu đi du lịch toàn thời gian khoảng một năm rưỡi trước đây. Tôi luôn luôn học tập - làm thế nào để trở thành một người đàn ông tốt hơn, một nhà lãnh đạo tốt hơn, một giáo viên tốt hơn và một vũ công salsa tốt hơn. ☺ I love life, especially dancing. I have an Internet business and I’m also a consultant teaching leadership skills around the world. Between my classes, I can live wherever I want in the world while I work on my Internet business. Over the last year, I taught the most in Asia, and also some in Europe and America. I spent about a third of my time in Asia, a third of my time in America, and a third of my time in South America. I love traveling, especially meeting new people, discovering new cultures and having new experiences. I was born in England, but I lived in America for several years before I started traveling full time about a year and a half ago. I am always studying – how to become a better man, a better leader, a better teacher and a better salsa dancer. ☺
Tuan
56 Go Vap, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Female 26 - 41
Thông
28 Chau Thanh, Tiền Giang, Vietnam
Seeking: Male 29 - 36

Next

first
Previous