Login

American Men in Hospitality Jobs Interested in Friendship

Review your matches for free
Access to advanced messaging features
Trusted site backed by Cupid Media
Vietnamese Dating

/

Single Western Men

/

American

/

Friendship

/

Occupation

/

Hospitality

1 - 35 of 100
Cedric
57 Kailua, Hawaii, United States
Seeking: Female 30 - 45
Occupation: Travel / Hospitality
A.
64 Dallas, Texas, United States
Seeking: Female 35 - 60
Occupation: Travel / Hospitality
I'm an African American male living in Dallas, Texas and I desire a Vietnamese wife. Tôi là một người đàn ông Mỹ gốc Phi sống ở Dallas, Texas và tôi mong muốn một người vợ Việt Nam. I admire the Vietnamese culture; and I admire how Vietnamese women maintain their health and commit to marriage. Tôi ngưỡng mộ văn hoá Việt Nam; và tôi ngưỡng mộ phụ nữ Việt Nam duy trì sức khoẻ và cam kết kết hôn như thế nào I am an extremely youthful 60 year old faithful man; and I enjoy all the pleasures that youthfulness affords. Tôi là một người đàn ông trung thành 60 tuổi rất trẻ trung; và tôi tận hưởng tất cả những niềm vui mà sự trẻ trung dành. All of my photos and videos were taken within the past two months. Tất cả ảnh và video của tôi đã được chụp trong vòng hai tháng qua. I am satisfactorily employed, and in my spare time I write poetry, and produce greeting cards. Tôi được làm việc thỏa đáng, và trong thời gian rảnh rỗi tôi viết thơ, và sản xuất thiệp chúc mừng. My hobbies include flying kites and kayaking, and I'm interested in most everything (including learning the Vietnamese language). Sở thích của tôi là thả diều và kayak, và tôi quan tâm đến hầu hết mọi thứ (kể cả học tiếng Việt). My hope is to find a woman who has a passion for living a happy and committed life; a woman who is willing to be patient as we communicate to get to know one another to determine if we are compatible. Age is of little importance, but sincerity and honesty are most important. Hy vọng của tôi là tìm một người phụ nữ có niềm say mê sống một cuộc sống hạnh phúc và cam kết; một người phụ nữ sẵn sàng kiên nhẫn khi chúng tôi giao tiếp để làm quen với nhau để xác định xem chúng tôi có tương thích hay không. Tuổi có ít quan trọng, nhưng sự chân thành và trung thực là quan trọng nhất. So, if you desire to develop and nurture a relationship leading to shared matrimonial happiness - please let me know. Vì vậy, nếu bạn muốn phát triển và nuôi dưỡng một mối quan hệ dẫn đến hạnh phúc gia đình được chia sẻ - vui lòng cho tôi biết.
Bryant
38 Pittsburgh, Pennsylvania, United States
Seeking: Female 18 - 38
Occupation: Travel / Hospitality
Cody
32 Tucson, Arizona, United States
Seeking: Female 18 - 32
Occupation: Travel / Hospitality
Rob
33 Honolulu, Hawaii, United States
Seeking: Female 20 - 36
Occupation: Travel / Hospitality
Pierre
35 Lansing, Michigan, United States
Seeking: Female 30 - 40
Occupation: Travel / Hospitality
Dave
53 Los Angeles, California, United States
Seeking: Female 18 - 24
Occupation: Travel / Hospitality
Cody
42 Seattle, Washington, United States
Seeking: Female 22 - 41
Occupation: Travel / Hospitality
Bart
61 Springfield, Oregon, United States
Seeking: Female 32 - 55
Occupation: Travel / Hospitality
Tre
46 Pearland, Texas, United States
Seeking: Female 23 - 33
Occupation: Travel / Hospitality
EDWARD
71 Philadelphia, Pennsylvania, United States
Seeking: Female 25 - 40
Occupation: Travel / Hospitality

Next

first
Previous